My Cart  l  Home  l  About Us  l  Testimonials  l  Online Enquiry  l  Feedback  l  Contact Us   

 
Rudraksha Beads
Rudraksha Profit
Rudraksha Mala
Chandan & Tulsi Mala
Pearl Mala
Yantra
Sphatik Items
Mercury Items
Ashtadhatu Items
Conch (shankh)
Shaligrams
Gem Stones
Kavach
Puja Items
Navratan Items
Crystal Items
Ashtadhatu Idols
Saphatic Mala
Unique Item
Other Items
PUJA ITEMS My Cart

Items Name

Photo

 Rate (in INR)

21 Jot ( Ashtadhatu )

4100

 

Poojan Plate ( Ashtadhatu )

151

 

1 Aarti ( Ashtadhatu )

150

 

3 Aarti ( Ashtadhatu )

350

 

Punchaarti ( Ashtadhatu )

450

 

Punch Patra With Achman
Copper

100

 

Babhuti Bhasam
Gangatarang-ramniya-jatklamp-gourinirantar-vibhushit Vambhagam.Narayan-priyamanang-madapaharam Varansi Purpatim Bhaj Vishavnatham. Ye Kashi Bhabhuti Bhasam Puja Aur Havan Aadi Karyon Ke Liye Ati Uttam He.

51

 

Ekadshi Nariyal

51

 

Laghu Nariyal

21

 

Chandan Wood ( White )

100

 

Chandan Wood ( Red )

100

 

Chandan Powder

120

 

Chandan(Ashtagandha)

80

 

Gomukhi(Copper)

400

 

Shringi(Ashtadhatu)

250

 

Havan-Samigri

80

 

Gao-Lochan

80

 

Chattar
White Metal

150

 

Kamandal

2500

 

Surva Spoon ( Set - 4 Pc )

450

 

Surva Spoon ( Set - 2 Pc )

250

 

Panchratan

51

 

Kastoori

51

 

Chirmi Seeds(Black,White&Red)

5 Rs. Per

 

Diya
Pure Silver

450

 

Sindoor Box
Pure Silver

1250

 

Diya
Brass

80

 

Akhand Jyot
Brass

100

 

Akhand Jyot
Cotten

10

 

Sacred Thread ( Moli )
Cotten

20

 

All Copyright Reserved  By Krishna Rudraksha & Ratan Emporium  & designed by